Kategoria: Architekt swojego ogródka

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Wszystkie elementy zagospodarowania działki na­leży ściśle związać z planem domu, tak by działka stała się poszerzeniem mieszkania i poprzez taras czy inne dobrze przemyślane rozwiązanie tworzyła z nim kom­pozycyjną całość,  drzewa należy tak rozplanować, aby część wypo­czynkowa działki była częściowo

ROZMIESZCZENIE KWIATÓW

Kwiaty rozmieszczać należy tak, aby widoczne były z okien domu, tarasu lub innych miejsc widokowych,  należy dążyć, aby                skromnymi środkami osiągnąć   nie powinno się stosować na małych działkach zbyt   jak najlepsze efekty.dużych założeń architektonicznych ani form kwiato.    Tak opracowany

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Ukształtowanie terenu ma zdecydowany wpływ na krajobraz działki i ustala ogólną konfigurację jej terenu, poziomy, kierunki nachylenia i wielkości spadków te­renu, orientacyjne poziomy ścieżek i placów, posado­wienie budynków, sposób powierzchniowego odpro­wadzenia wód opadowych oraz przemieszczania mas ziemnych (związanych zarówno z

ELEMENTY NA DZIAŁCE

Istnie­jące na działce elementy przedstawiające pewną war­tość, jak zadrzewienie, zabudowa i uzbrojenie pod­ziemne, powinny być pozostawione bez wprowadzania większych zmian wysokościowych w ich sąsiedztwie. Zasypanie bowiem pnia drzewa lub obniżenie terenu wokół niego jest niebezpieczne i wszelkie tego rodzaju zmiany

EFEKT PLASTYCZNY

Lepiej więc za­pewnić drzewom niezmienione warunki przez pozo­stawienie zagłębień w nasypach (rys. 3) lub pozosta­wienie wyższego terenu przy drzewie z odpowiednim zabezpieczeniem go murem oporowym* dzięki czemu można równocześnie osiągnąć ciekawy efekt pla­styczny. Ukształtowanie terenu pod zabudowę musi zapewniać dogodny dostęp

USYTUOWANIE BUDYNKÓW

Dlatego też usytuowanie budynku w stosunku do kierunku spadku terenu i ulic wpływa zarówno na wielkość robót ziem­nych jak i na plastyczne rozwiązanie pionu terenu. Dobranie najwłaściwszych projektów budynków do naturalnego spadku terenu i odpowiednie ich usytuo­wanie znacznie zmniejsza konieczność

W STOSUNKU DO ULICY

Usytuowanie budynku w stosunku do ulicy wpływa również na rozwiązanie ukształtowania terenu. Wła­ściwe usytuowanie budynków jest szczególnie ważne na terenach o dużych spadkach, zarówno przy usytuo­waniu budynków równolegle jak i prostopadle do spad­ku. Jeżeli ulica przebiega wyżej aniżeli usytuowana jest

PRZY PROJEKTOWANIU

Przy projektowaniu ukształtowania terenu działki na­leży — oprócz usytuowania budynków — uwzględnić również zastosowanie właściwych poziomów terenu i nachylenia płaszczyzn w zależności od ich przezna­czenia użytkowego (teren przy budynku, podwórze teren wypoczynkowy, teren użytkowy itp.).Odwodnienie powierzchni terenu i sposób jego

ODCHYLENIE TERENU

Nawet najmniejsze odchylenie terenu od poziomu powoduje spływ wody do miejsc niżej po­łożonych i w związku z tym pozbawienie gleby więk­szej ilości, wilgoci, spłukanie urodzajnej warstwy gleby oraz zalanie dróg, budynków i terenów wokół nich. Stąd też odwadnianie powierzchni ma

STOSOWANE ŚRODKI

Jednym z powszechnie stosowanych środków uła­twiających spływ wody jest uprawa w kierunku po­przecznym do kierunku spadku. Jednak przy większych spadkach (ponad 3%), odwadnianie terenu przepro­wadzamy tworząc wododziały, które wyznaczają granice odpowiednich zlewni. Wodę ze zlewni ujmuje się za pomocą układu