Kategoria: Wartości etyczne i moralne

OBOK EMOCJI SPECJALNYCH

Obok emocji specjalnych, „które mają tendencję do przetwarzania na pewien czas organizmu […] w aparat przystosowany specjalnie do wykonywania określonej funkcji biologicznej”, Petrażycki wyróżnia także emocje abstrakcyjne (blankietowe), nie określające „z góry nie tylko szczegółów, ale nawet ogólnego charakteru i

PRZEZ EMOCJE

Przez emocje pojmuje Petrażycki psychiczną cechę przystosowania się organizmu do warunków życia. Zdolność do reakcji emocjonalnej może być przy tym dziedziczna lub nabyta. Efektem działania emocji jest wywoływanie pewnych procesów fizjologicznych, psychicznych lub woli- cjonalnych. Emocje są więc w ujęciu

SPRAWA MOTYWACJI

Motywacje poznawczo-emocjonalne autor podzielił na: uczuciowo-emocjonalne (przykrość, przyjemność), postrzeże- niowo-emocjonalne i wyobrażeniowo-emocjonalne.Motywacje intelektualno-emocjonalne mogą być celowościowe, gdy występują w nich wyobrażenia różnych wyników osiąganych za pomocą pewnych działań lub zaniechań, bądź zasadnicze, gdy wywołują działania nie nastawione na osiągnięcie żadnego

W PRZYPADKU PRZEPISÓW

W etyce zaś uzasadnić normy można tylko przez oparcie ich na wyższej normie należącej do tego samego systemu. Model etyki, jaki proponuje Petrażycki, jest właśnie modelem dedukcyjnym, w którym z założeń naczelnych wyprowadza się dyrektywy bardziej szczegółowe. Na gruncie tedy

MECHANIZM PRZEŻYCIA ETYCZNEGO

Mechanizm przeżycia etycznego wygląda według Petrażyckiego nastę­pująco: postrzeżone lub wyobrażone zachowanie wyzwala odpowiednią emocję, która modyfikuje treść intelektualną tego zachowania, nadając mu w sądzie praktycznym (tj. wyznaczającym sposób postępowania) cechę powinności. Dlatego Petrażycki powiada, że cechy sądu mają charakter „projekcyjny”:

OCENY I NORMY ETYCZNE

Oceny i normy etyczne są tedy projekcjami emocjonalnymi, określanymi przez autora jeszcze inaczej „emocjonalnymi fantazmatami” lub wprost „tworami ideologiczny­mi”. W przypadku przeżyć oceniających przedmiotem rzutowania są dynamiczne stany emocjonalne o charakterze apulsywnym (przyciągają­cym) bądź o charakterze repulsywnym (odpychającym). Apulsja i

TRADYCYJNA NAUKA PRAWA

W pojęciu Petrażyckiego tradycyjna nauka prawa stała na pozycjach naiwnie realistycznych, ponieważ utożsamiała prawo z normą (jako zjawiskiem ponadindywidualnym, obiektywnym), a nie z przeżyciem. „Swoista natura zjawisk etycznych w ogóle, a prawa i moralności w szczególności, ze stanowiska naszej teorii

PRAWO I MORALNOŚĆ

Prawo i moralność nie mają wobec powyższego jakiegokolwiek odniesienia przedmiotowego. Nie jest tak, by mogło istnieć osobno przeżycie etyczne oraz przedmiot, którego ono dotyczy. W rozumieniu Petrażyckiego emocje prawne i moralne oraz to, co na co dzień nazywamy prawem i

ZGODA NA KONCEPCJĘ

Godząc się na psychologistyczną koncepcję normy prawnej i moralnej musiał tym samym Petrażycki uznać wszystkie następstwa wynikające z takiego właśnie usytuowania zjawisk etycznych. Poza trudnościami polegającymi na kłopotach z wydobyciem i uzasadnieniem społecznego bytu prawa i moralności — o czym

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA

Stąd, zdaniem Znamierowskiego, teoria psychologistyczną ignoruje ciągłość istnienia i obowiązywania normy, a więc burzy wszystkie uświęcone w nauce i życiu społecznym wartości, dzięki którym prawo i moralność w ogóle mogą systematycznie i efektywnie wypełniać rolę regulatorów ludzkiego postępowania. Przekształcenie prawa